construction-project-managementВизија и стратегија за одгледување во стабилна и профитабилна компанија започна со првиот спроведен проекти,

со план да се прошири капацитетот во земјата и во странство во иднина. Иднината на компанијата се гледа во инвестирање во современа технологија, како и следење на глобалните трендови во градежништвото.