Предмет: Референтна листа на изведени објекти-работи
ДПТГУУ “УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН  “ Дооел   ви доставува референтна листа на изведени објекти со време и место на изведување  и тоа:
1.    Изградба на објект од сферата  на образованието за Американскиот приватен колеџ “Вилсон груп“ инвеститор Инфинити МГ во вредност од  5.000.000,00  Еуро  склучен на ден 05/12/2009 времетраење на работите 20 недели.
2.    Изградба на објект за дијагностички центар за потребите на ЈЗУ Клиничка болница Тетово договор бр.03-02/09 склучен  на ден 15/08/2009 во вредност од 196.037.450,00 денари работите се во тек.
3.    Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи во ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство Чаир-Скопје, ЈЗУ Здравствен дом –Скопје,Поликлиника Идадија , ЈЗУ  Здравствен дом-Скопје-Поликлиника Букурешт и ЈЗУ Здравствен дом –Скопје-Поликлиника Јане Сандаски  , склучен на ден 03/08/2010 во вредност од 132.670.230,23 денари  работите се во тек.
4.    Изградба на 8 нови амбуланти и израбвотка на проект на изведена состојба во  следните рурални средин  во Република Македонија  село Вејце –Тетово , село Горно Косовраст-Дебар, село Шутово-Кичево,село Франгово-Струга ,село Скудриње-Ростуше, село Мислодежда –Струга , село Калиште-Гостивар, село Мерово-Тетово  договор бр.02-03/1  скулчен на ден 11/03/2009 во вредност од 29.816.000,00 денари времетраење на работите 56 недели.
5.    Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи во  ЈЗУ Психијатриска болница “Бардовци “-Скопје   склучен на ден 16/08/2010 во вредност од 150.163.058,00 денари работите се во тек.
6.    Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи во ЈЗУ Клиничка болница –Тетово и ЈЗУ Општа болница –Гоствиар  склучен на ден 16/08/2010  во вредност од 89.465.833,00 денари   работите се во тек .
7.    За изведување на градежни и занаетчиски работи за проширување и реконструкција на системот за снабдување со вода за село Слатино – Општина Теарце склучен на ден 22/08/2005    година во вредност од 23.803.522,00 денари времетраење на работа  15 недели .,
8.    Изградба на кружен ток кај Градски стадион во Тетово во 2007 година во вредност од 14.734.480,00 денари склучен со ЈП “Геоинжењеринг“ Тетово;
9.    Изградба на атмосферска канализација кај кружен ток кај стадионот во Тетово до касарната во вредност од 4.362.213,00 денари со ЈП “Геоинжењеринг“ Тетово склучен на ден 20.03.2008 год времетраење на работа 5 недели;
10.    Договор за изведување на градежни работи, изградба на доводен цевковод за водоснабдување на населено место “Србиново “ – “Балевска Маало”-Гостивар скулчен на ден 01/09/2005 со вредност од 1.500.000,00 ден времетраење на работа 3 недели.
11.    Договор за реконструкција на ул.“167“ (градежен дел, водовод, фекална и атмосферска канализација) склучен на ден 29.03.2006 година во вредност од 17.719.624,00 денари времетраење на работа  5 недели.
12.    Договор  за “изградба и реконструкција на коритото и кејот на река “Пена“, потег од Ул. “Благоја Тоска“ до стариот млин во Горна чаршија во Тетово   договор бр. 02/1 склучен на ден 05.05.2008 година во вредност 39.832.000,00 денари времетраење на работите 24 недели.
13.    Договор за изградба на потпорен ѕид во ХЕЦ Попова Шапка 4 по нарачка на ЕВН-Македонија во вредност од 1.700.000,00 денари, времетраење на работа 3 недели.
14.    Договор за изгрдба на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај деца Козле –Скопје договор бр. 01/12 склучен на ден 29/05/2012 во вредност од 416.894.436,00 денари без ДДВ 18%.
15.    Договор за изградба на МХЕ Бачишка река- 1 Кичево , договор бр. 0201/50 склучен на ден 18/03/2015 во вредност од 591.162,00 евра без ДДВ 18%...
16.    Договор со Инфинити МГ за изградба на “Спортска сала и придружни објекти “  склучен на ден 15/05/2010  во вредност од 53.413.337,00 ден без ДДВ 18%
17.    Договор за изградба на градежни занатќески работи на објектот Театар и Библиотека во Тетово договор бр. 0306-38 склучен на ден 19/11/2014 во вредност од 819.504.100,00 денари со ДДВ 18%.
18.    Договор за изградба на МХЕ Одранска река со реф. Бр. 106  договор бр. 03-76/2 склучен на ден 12/10/2016  во вредност од 54.807.040,00 денари ...
19.    Договор за изградба на МХЕ Одранска река со реф. Бр.105 договор бр.03-76/1 склучен на ден 12/10/2016 во вредност од 58.158.694,00 денари