Готов бетон – Производсво на сите видови од готов бетон  МБ15; МБ20; МБ25; МБ30; МБ40
    • Бетонот МБ15 се состои од потечен материјал и неговата намена главно е за бетонирање на површини каде нема пренос на голем товар (патеки, влезови, прагови и сл).
    • Бетонотите МБ20 и МБ25 се еден вид поцврсти материјал кој најчесто се користат за бетонирања на мали и ниски ѕидови, темели, темелни траки со арматура и сл.
   • Бетонот МБ30 е еден од најцврстите бетони кои постојат, се состои од 390 кг прашкаст цемент на 1 м3 и дополнителни рекарски фракции и неговата употреба е повеќенаменска. Овој вид на бетон опфаќа бетонирања на армирани масивни плочи, широки потпорни ѕидови, армирани столбови, надвратниции армирани носачи.
   • Бетонот МБ40 е најцврстиот бетон кој постои, се состои од 450 кг  прашкаст цемент на 1 м3 и дополнителни рекарски фракции и неговата употреба е строго за широко армирани столбови со дебелина до 90 см и подлоги за подземна заштита од движење на високотонски товар.

DSCN0350 DSCN0352DSCN0361

IMG_1223.JPG IMG_1224.JPG IMG_1225.JPG IMG_1226.JPG IMG_1227.JPG IMG_1228.JPG IMG_1229.JPG IMG_1230.JPG IMG_1231.JPG IMG_1232.JPG