pat1

Изградба на патишта, тротоари, бура канали, тераси...

pat2 pat3